Linde Apotekets, Frederikssundsvej 152, 2700 Brønshøj.
Receptkuvert med Linde Apotekets initialer
slyngende omkring Caduceus.
Telefon: Bella 3001.
Trykkeri: Carl Sørensens Eftf. Lith. København.

 
Apotekets navn understreget af en linde gren. Denne receptkuvert med tlf.nr. Bella 3001, fås både i en foldet og limet udgave samt som en almindelig kuvert.Kunstner initialer: TJ. Trykkeri: ukendt.   Samme receptkuvert, men nu med 
tlf.nr. 606111. Her ses bl.a. endnu en varriant af fonttypen og placeringen af adressen.
Denne receptkuvert fås både som foldet karton samt som en rigtig receptkuvert (sidstnævnte fra trykkeriet Forex).
 
Vi er nu rykket længere frem i tiden og telefonnummeret har fået tilføjet 01 foran 606111 
Tilføjet Apotekerforeningens logo samt trykkeriet er Forex.
  Her ses så den nyeste af de viste receptkuverter med Danmarks Apotekerforenings nye logo og hvor
tf.nr. er 8-cifret. Tryk: Forex A/S.
Her er et godt eks. på hvordan man kan bruge de forskellige oplysninger vedr. tlf.nr. font,logo og trykteknik til at daterer - eller i hvertfald påhæfte en periode for brugen af receptkuverterne.
 
Forside:
"1. januar 1901 blev Brønshøj Sogn optaget i København - Fælles kår ved fælles virke"
Bagside:
Som andre landsbyer havde Brønshøj i sin midte et lille gadekær. Det blev fyldt op o. 1970 i forbindelse med en udvidelse af tilkørelsesforholdene til torvet. Det er nu opstået igen i en lidt reduceret form. Midlerne til dette blev indsamlet fra lokale forretninger, fonde og foreninger bl.a. Brønshøj Rotary Klub.
Efter en akvarel af farmaceut Kirsten Jørgensen.
Tryk: Forex A/S.

  Brønshøj Rytterskole blev opført i
1722-23 og taget i brug i 1724.
Det var kong Frederik den 4., der 
besluttede, at der i landets 12 ryt-
terdistrikter skulle opføres i alt 240
skoler. Brønshøj Rytterskole funge-
rede som folkeskole gennem 200 år, siden har den været lærerbolig, di-
striksbibliotek og hjemmeværnsgård.
Fra 1986 har Rytterskolen været 
ramme om Brønshøj Museum.
Efter en akvarel af farmaceuten 
Kirsten Jørgensen. 
Trykkeri: Forex A/S
 
Linde Apotek åbnede for publikum i
december 1938. Apoteket havde fuld produktion til juli 1989. Der var døgnvagt indtil 1965 og udvidet åbningstid indtil 1991. Sidste store ombygning skete i 1983/84. Apoteket ligger tæt ved Brønshøj Torv, der sammen med mange specialbutikker, udgør et aktivt handelscenter.
Efter en akvarel af farmaceuten 
Kirsten Jørgensen. 
Trykkeri: Forex A/S
  "Glædelig Jul" fra Lindeapoteket
Tryk Forex. Uden adresse eller tlf.
 
Tema: Sporvogne 
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 2 har litra 704.
"Den nye linie 2" også populært kaldet "Dukke Lise", blev kun fremstillet i 8 eksemplarer lige efter 2. verdenskrig. En vogn er bevaret og kan ses på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Linje 2 blev kaldt "Danskeren" på grund af de rød/hvide liniefarver. Linien blev omstillet til busdrift den 19. oktober 1969.
Serien består af 10 stk og blev tryk
i 60.000 eksemplarer og taget i an-
vendelse 1993.
Trykkeri: Forex A/S
  Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 2 har litra 806.
Sporvognens farvede linieskilte var et både praktisk og meget festligt indslag i bybilledet, der om aftenen blev yderligere forstærket med de kulørte taglanterner i alle mulige farvekombinationer. De sidste moderne ledvogne blev bygget kun ganske kort tid inden den endelige afvikling af sporvognsdriften og vognene blev solgt til Alexandria i Ægypten.
Trykkeri: Forex A/S
 
Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 5 har litra 890.
Linie 5 var både den første og den sidste sporvognslinie med de nye ledvogne i draft. Linien oprettedes den 24. april 1903 med rute fra Brønshøj til Christianshavn. Linie 5 var Københavns sidste sporvognslinie og den sidste driftdag var den 23. april 1972.
Trykkeri: Forex A/X.
  Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 5 har litra 448.
På grund af 2. verdenskrig måtte man indstille bygningen af den populære bogievognstype og i 1942 kom de første scrapvogne på gaden på linie 2 og 5. Vognene blev kaldt "Sparevogne" eller "Swingpjatter" på grund af deres noget gyngende kørsel. Linie 5 opnåede det charmerende kælenavn "Lortevognen" på grund af den gul-brune liniefarve.
Trykkeri: Forex A/S
 
Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 7 har litra 596.
Københavns mest populære sporvognstype var bogievognene, tegnet af arkitekt Ib Lunding. De første vogne kom i drift allerede i 1930. Lundings elegante kombination af perron- og midtergangsvogne vakte stor beundring blandt sagkyndige, senere blev vognene ombygget til fast konduktør og den oprindelige elegance gik tabt. Linie 7 blev omstillet til busdrift den 25. april 1971.
Trykkeri: Forex A/S.
  Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 7 har litra 40.
Gammelt vogntog på linie 7 i den tidligere bemaling med stafferinger. Allerede i årene 1931-1936 førtes linie 7 til Brønshøj Torv i aftenmyldretiden om vinteren. Linie 7 blev kaldt "Teatervognen" på grund af endestationen på Kongens Nytorv. Med sin korte liniestrækning skulle den være særlig tilstrækkende blandt ældre sporvejsfolk, hvorfor den fik tilnavnet "Aldersrentevognen" og "Gammelmandslinien"
Trykkeri: Forex A/S.
 
Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren.
Denne linie 8 har litra 511.
"Linie 8 er mest kendt for sine
"gamle" sporvogne, men i liniens sidste halve leveår blev den begunsti
get med arkitekt Lundings berømte
bogiemotorvogne, ombygget til fast
konduktør og uden bivogn. Folkevidde
havde sit særlige forhold til linie 8
og dagbladet Politiken berettede tit 
og ofte på bagsidens "At tænke sig"
om vognstyrer Fodklang og konduktør
Strop. Måske er det netop også der-
for, man om sommeren kan opleve linie 8 på gummihjul i "Tivoli".
  Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie har litra 426.
Typisk gammelt linie 8 vogntog, som ældre københavnere husker det. Linie 8 kom til Brønshøj den 15. maj 1936, men blev senere i oktober 1953, afkortet til Degnemose Allé. Linien blev omstillet til busdrift den 1. maj 1965. Linie 8 fik med sine grønne skilte tilnavnet "Altankassen" desuden også "Mergelbanen" på grund af det ældre materiel.
Trykkeri: Forex A/S.
 
Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 11 har litra 450.
Linie 11 var et barn af 2. verdenskrig. Den blev oprettet den 22. april 1944 med rute fra Brønshøj Torv til Kongens Enghave. Straks fra starten blev de nybyggede "Scrapvogne" indsat på linien, men senere mistede den sin betydning og blev kun betjent med gammelt materiel. Linien blev nedlagt den 21. juli 1958. På grund af de grønne og blå liniefarver fik den tilnavnet "Undulaten".
Trykkeri: Forex A/S.
  Tema: Sporvogne
Kunstner er John Lundgren
Denne linie 11 har litra 311.
Arkitekt Knud Valdemar Engelhardt tegnede denne motorvognstype, som i 1910 blev bygget hos "Scandia" i Randers. Selv om der kun blev bygget 10. eksemplarer, dannede vogntypen alligevel forbillede for mange af Københavns Sporvejes senere vognanskaffelser. Vognene blev, som her vist, under 2. verdenskrig ombrygget med forlængede perroner og undervogn.
Trykkeri: Forex A/S.
"Apoteker Arne Grøndahls interesse for sporvogne har givet sig udslag i to kuvertserier. De viste kuverter stammer fra serie 1.
Serie 1: Sporvognslinier, som har kørt til/passeret Brønshøj Torv.
          De originale tegninger, der er farvelagt med plakatfarve, findes på
          apoteket.
Serie 2: Sporvogne på Brønshøj Torv. Disse 12 kuverter blev produceret til en bestemt lejlighed: 25 års-dagen for den sidste sporvogn i Københavns gader; det var linie 5, der kørte sidste tur 23. april 1972. De originale tegninger, der er farvelagt med plakatfarve, ejes af kunstneren selv.

John Lundgren er oprindelig uddannet som kemigraf (senere kaldet litograf) og har været faglærer på Københavns Tekniske Skole, Grafisk Afdeling. Han er medstifter af Sporvejshistorisk Selskab, hvor han blev medlem nr. 1; Selskabet driver Sporvejsmuséet ved Skjoldenæsholm. John Lundgren har fremstillet postkortmotiver med sporvogne og busser fra København, Odense og Århus.

Begge kuvertserier er trykt hos Forex A/S. Serie 1 blev fremstillet i 60.000 eksemplarer og taget i anvendelse i 1993. Serie 2 er trykt i 66.000 eksemplarer og bruges fra 1997".
Citat fra bogen Receptkuverter, skrevet af Hans-Otto Loldrup fra Loldrups Forlag - Læs mere her:
 
 
Apotekets historik:

Oprettet 22.02.1937
Åbnet 27.12.1938 på nuværende beliggenhed
Indehavere:
16.06.1937 - 31.05.1959 Carl Blom Lind
09.03.1959 - 31.08.1981 Mogens Gad Tønnesen
29.05.1981 -               Arne Grøndahl
                             
Ilja Lawaetz